นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1842
ความเห็น: 0

โครงการ "ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1" ปีการศึกษา 2556

การจัดกิจกรรม “ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1” เป็นการดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และหลังการได้รับคำแนะนำ สถานการณ์ด้านการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น

          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากร-
ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     เรื่องข้อกำหนด
การดูแลนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2555   และ
จากข้อมูลหลายปีที่ผ่านมา
พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1    มัก
ประสบกับปัญหาการเรียนในปีแรก   
เนื่องจากนักศึกษาเพิ่ง
เข้ามาสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย   ซึ่ง
แตกต่างจาก
รูปแบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษา   เป็นเหตุให้นักศึกษา
บางส่วนตกออก บางส่วนติดภาวะวิกฤต และติดภาวะรอพินิจ
เมื่อสิ้นปี
การศึกษา  ดังนั้น เพื่อให้การดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

          ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดโครงการ
“ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1” มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จากผลการประเมิน
โครงการในปี 2555 นักศึกษาส่วนใหญ่ได้ประเมินโครงการดังกล่าวว่ามี
ประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเอง ทั้งในด้านการเรียนและการปรับตัวในการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ภาควิชาฯ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ต่อมา
ในปี 2556  โดยมีการพบปะนักศึกษาจำนวน 5 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา
2556 โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการมอบหมาย
จากภาควิชาฯ ทำหน้าที่ดูแลและติดตามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะเรื่องการเรียน   แนวทางการดำเนินการให้เป็นไปในภาพรวม
และมีทิศทางเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเอง   โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านการเรียน ในช่วงของการศึกษา ในชั้นปีที่ 1 อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้     
          นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับการดูแล ได้รับคำแนะนำและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการเรียนของ
ตนเอง ในช่วงการศึกษา ปีที่ 1

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยการใช้
แบบสอบถาม

1.  นักศึกษามีโอกาสสะท้อนปัญหาด้านการเรียน
     และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย                                       76.49%

2.  นักศึกษาได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้าน
     การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย                            76.49%
3.  นักศึกษาสามารถนำคำแนะนำในข้อ 2 ไปใช้
     ประโยชน์ด้านการเรียนในมหาวิทยาลัย                             77.89%
4.  หลังการได้รับคำแนะนำ สถานการณ์ด้านการเรียน
     ของนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น                                          76.14%
5.  นักศึกษาสามารถนำคำแนะนำในข้อ 2  ไปใช้ประโยชน์
     ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย                                       79.65%
6.  หลังการได้รับคำแนะนำ สถานการณ์ด้านการใช้ชีวิต
     ของนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น                                          76.49%
7.  ความพอใจกับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมต่อ
     ภาคการศึกษา (3 ครั้ง/ภาคการศึกษา)                              80.35%
8.  ความพอใจกับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
     ทั้ง 3 ครั้ง:                                                                80.35%
     1)  ก่อนสอบกลางภาค  2) ก่อนวันถอนวิชาเรียน
     โดยบันทึก W   และ 3) ก่อนสอบปลายภาค

**เชิญชมภาพบรรยากาศการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้าน
การเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของอาจารย์ที่ปรึกษา
แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  อย่างน่าอบอุ่นและให้ความเป็นกันเอง 
ได้เลยค่ะ**หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 เมษายน 2557 15:51 แก้ไข: 08 เมษายน 2557 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ