นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2102
ความเห็น: 0

กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะสากล เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ปี 2556

          ภาควิชาวาริชศาสตร์จัดให้มีโครงการพัฒนาสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษา
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ตามมติคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552  ที่ให้
ภาควิชาฯ นำนักศึกษาไปศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ต่อเนื่อง
กันมา     
โครงการพัฒนาสมรรถนะสากลประกอบด้วย 2 กิจกรรม  คือ  กิจกรรมการอบรม
ภาษาอังกฤษ
และ กิจกรรมการทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย
           ในระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 – 9 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชา
วาริชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษ
ในโอกาสต่าง ๆ เมื่อนักศึกษาไปทัศนศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย ได้มีความตื่นตัว
มีโอกาสเตรียมตัว และฝึกฝน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  
อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อที่จะได้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในสถานการณ์
จริง ก่อนที่ภาควิชาฯ จะจัดกิจกรรมการทัศนศึกษา  ณ ประเทศมาเลเซีย ในช่วง
เดือนตุลาคม 2556  โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้
           1) การอบรม และฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
จำนวน 60 คน  จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง  ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมตัวและ
การเดินทาง, การเข้าที่พัก, การซื้อของ  และ อาหาร/ภัตตาคาร
           2) การให้ความรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมในมาเลเซีย  โดยวิทยากร  :
ดร. อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ภาควิชาอิสลามศึกษา
คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ในวันจันทร์ที่
9 กันยายน 2556 เวลา 18.00-20.00 น.ณ. ห้อง 260   คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้
           
          
1. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสมรรถนะสากล และมีแรงบันดาลใจ
               ที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาสมรรถนะสากลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
           2.
นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาสมรรถนะสากล
           3.
นักศึกษามีความกล้า และมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ
           4.
นักศึกษาสามารถพัฒนาสมรรถนะสากล จนกระทั่งนำมาใช้สำหรับ
               การเสริมสร้างความโดดเด่นให้แก่ตนเอง และสามารถแข่งขันอย่างสร้างสรรค์
               ในสังคมได้
           5.
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และมีประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม
               ก่อนการเดินทาง
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยการใช้แบบสอบถาม  เท่ากับ  88%
**เชิญชมภาพกิจกรรมโครงการได้เลยค่ะ**

การอบรม และฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษ


 

การให้ความรู้เรื่องพหุวัฒนธรรมในมาเลเซีย โดยวิทยากร : ดร. อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2556 14:05 แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2556 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ