นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1778
ความเห็น: 0

กิจกรรมโครงการ “รับขวัญบัณฑิต” ประจำปี 2556

          สืบเนื่องมาจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่  
14-16 กันยายน 2556  ในปีนี้ภาควิชาวาริชศาสตร์  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก   ในปีการศึกษา 2555
รวมทั้งสิ้น 55 คน     ดังนั้น เพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ถึงประสบการณ์หลัง
การสำเร็จการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งที่เป็นบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และคณาจารย์ของภาควิชาฯ     
และทำให้ภาควิชาฯ ได้รับทราบสถานการณ์การได้งานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
ในทุกระดับทั้งที่ไปประกอบอาชีพในภาคส่วนต่าง ๆ หรือศึกษาต่อ
            ภาควิชาวาริชศาสตร์จึงได้จัดโครงการ รับขวัญบัณฑิตประจำปี 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556  เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง 260 อาคาร 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ     โดยมีการจัดในรูปแบบการพบปะพูดคุย  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น     รวบรวมข้อมูลการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อของผู้ที่สำเร็จ
การศึกษา มอบของที่ระลึก และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้


          ภาควิชาวาริชศาสตร์ได้รับทราบถึงสถานการณ์จริงหลังการสำเร็จการศึกษา
ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาและไปประกอบอาชีพ
ในส่วนของภาคราชการ ภาคเอกชน หรือเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้ที่ศึกษาต่อ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯ ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย
และเป็นข้อมูลในการเตรียมตัวทำงานหรือศึกษาต่อในอนาคตของนักศึกษาที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทราบถึงแนวโน้มการได้งานทำในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน
แนวทางการทำงานที่ตนเองสนใจและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา  โดยการใช้แบบสอบถาม
เท่ากับ
82.6%


***ติดตามชมภาพบรรยากาศวันงานได้เลยค่ะ**

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 ตุลาคม 2556 10:04 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2556 10:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว