นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

J
Ico64
มาลี เจตวิจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 3200
ความเห็น: 0

ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555 นักศึกษาได้อะไร ???

ฝึกงานต่างประเทศ วาริชศาสตร์ ปี 2555  นักศึกษาได้อะไร ??? 

 ตามแผนการศึกษา หลักสูตร ฉบับปรับปรุง ปี 2554 นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชา 530-291 การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 1  และ 530-391
การฝึกงานทางวาริชศาสตร์ 2 เพื่อเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาวาริชศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่
จริง พร้อมทั้งเปิดโลกทัศน์ในการทำงานที่สอดคล้องกับบริบทของสาขาวิชา
 

ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา  นอกจากภาควิชาฯ ได้ส่ง
นักศึกษาไปฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องแล้ว   
ยังเป็นปีแรก ที่ภาควิชาฯ จัดส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในต่างประเทศ โดยส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3
จำนวน 6 คน เข้ารับการฝึกงานที่
Aquaculture Business Group, Charoen Pokphand
Malaysia
โดยหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานคือ Asia Aquaculture (M) Sdn Bhd
Desaru Hatchery, Johor
   ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจการด้านการอนุบาลลูกกุ้ง (Shrimp
Hatchery) การฝึกงานแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ คือ Water system, Plankton, Artemia, Nursery,
Maintenance, Maturation  และ Quality systemโดยนักศึกษาทั้ง 6 คน ต้องหมุนเวียนฝึกงาน
ครบทุกฝ่าย หลังเสร็จสิ้นการฝึกงาน นักศึกษาได้สรุปสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ ประสบการณ์ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน ดังต่อไปนี้ค่ะ

           1. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในระบบการอนุบาลลูกกุ้ง
การเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนพืช การเพาะฟักอาร์ทีเมีย การทำงานในห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เรียนรู้เทคนิคการทำงานและทักษะต่าง ๆ
จากเจ้าหน้าที่ของบริษัท และได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในระหว่างการฝึกงานใน
ช่วงดังกล่าว
         2. เรียนรู้ และสามารถคิด วางแผนการทำงาน ปรับปรุงงาน และมีความ
รอบคอบในการทำงานมากขึ้น
         3. สามารถคิดวิเคราะห์ ฝึกแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และแก้ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้
         4. มีความรับผิดชอบในงานมากขึ้น  การฝึกงานในบริษัท เปรียบเสมือน
เป็นนักวิชาการในฟาร์ม ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นในระบบงานได้
         5. ได้ฝึกความอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ รวมถึงความกดดันต่าง ๆ ในระหว่าง
การทำงาน
         6. สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่น ๆ และสถานที่ใหม่ ๆ

การได้เข้ารับการฝึกงาน ณ Asia Aquaculture (M) Sdn Bhd Desaru
Hatchery, Johor 
ทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริง และ
ได้เรียนรู้ภาษามลายู ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรม และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศ
มาเลเซียมากขึ้น


การเตรียมตัวในการไปฝึกงาน ณ
Asia Aquaculture (M) Sdn Bhd Desaru Hatchery, Johor 
  

        1.    มีการเตรียมตัวในเรื่องภาษา และการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
และหากสามารถพูดภาษามลายูได้จะเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่ง เนื่องจากจะต้อง
มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเป็นภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์
          2.    มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการ เช่น ความรู้เรื่องกุ้ง คุณภาพน้ำ อาหาร
มีชีวิต (แพลงก์ตอน อาร์ทีเมีย) โรค (โรคติดเชื้อแบคทีเรียเรืองแสง,
Zoothamnium)
          3.    เตรียมชุดสุภาพ เช่น ชุดนักศึกษา หรือ เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว และรองเท้า
ผ้าใบ  กรณีที่ต้องติดต่อสถานที่ราชการ เช่น กรณีมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทาง
 
           4.    การแต่งกายในขณะปฏิบัติงานจะต้องเป็นชุดสุภาพ (สวมกางเกงขายาวเท่านั้น) 
           5.    การรักษาเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย มารยาท การมีสัมมาคารวะ  
รู้กาลเทศะ
 
           6.    หากมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (tablet)ควรนำไปด้วย
เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล และเตรียมงานในการนำเสนอ
           7.    หากมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาไปด้วย เนื่องจากสถานที่ฝึกงานค่อนข้าง
ห่างไกลจากแหล่งชุมชน
           8.    ควรเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในขณะฝึกงาน (ทางบริษัท
มีเบี้ยเลี้ยงให้ แต่จะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงานแล้ว)
 

สวัสดิการที่ได้รับ
           1.    หน่วยงานจัดที่พักให้ พร้อมเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน (เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า) และ
                เครื่องปรับอากาศ
 
           
2.    ระบบ Internet
          
3.    อาหาร วันละ 3 มื้อ
          
4.    บริการซักรีดฟรี
          
5.    สถานที่ออกกำลังกายในร่ม (Fitness)

 

...เชิญชมภาพบรรยากาศในการฝึกงาน ณ  Asia Aquaculture (M) Sdn Bhd Desaru
Hatchery, Johor
   ได้เลยค่ะ....
 

 

 

 

 

 

ภาพการต้อนรับ เอาใจใส่ ดูแลฝึกสอน ให้ความรู้ จากผู้ควบคุม
การฝึกงาน ในฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายแพลงก์ตอน, ระบบน้ำ,
Artemia,
Maintenance, Maturation, QA และ Nursery, QC และ Strore

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 สิงหาคม 2556 13:52 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2556 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ServiceMan, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ