นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

**ซูซี่**
Ico64
marisa rotrat
นักวิชาการอุดมศึกษา
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 4

Page Visits: 2854
comment: 6

อุดมการณ์การทำงานของผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี (1 )

 

 

 

ช่วงบ่ายแก่ ๆ อากาศร้อน ๆ หลังงานสงกรานต์คณะฯ ผ่านไปนัั้น  พวกเราชาว SOIL (ผศ.ดร.เชาวน์) และสาวภาคสนาม ได้ปฏิบัติภารกิจที่รับมอบหมาย จากคณะทำงานจัดการความรู้ของ คณะทรัพยากรธรรมชาติ          นำโดย ผศ.ดร.เชาวน์ ยงเฉลิมชัย หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์, ดร.ขวัญตา ขาวมี, นางสาวสิขเรศ แสงขำ, นางสาววันดี สุขสะโร และนางสาวมาริสา รอดรัตน์ (ซูซี่...มาว้าว)  พร้อมด้วยช่างภาพ    นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ ยกทีมไปสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี บุคลากรดีเด่นของคณะ ประจำปี 2555 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของภาควิชาธรณีศาสตร์ ที่ได้รับการย่อมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยเป็นวิทยากรการบริการวิชาการ, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการต่างๆ หลากหลาย ซึ่งเรานำไปรู้จักท่านอาจารย์ผู้นี้
 
ท่าน ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิตราชการและงานอดิเรกที่ชอบ เพื่อการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลากรในคณะฯ  

                   

เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างไร
หลังจบอาชีวะที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ หลักสูตร ปม.ก (ประโยคครูมัธยมเกษตร) กลับมายังบ้านเกิดที่สงขลา เห็นว่า ม.สงขลานครินทร์ มีคณะด้านการเกษตร จึงได้ติดต่อกับ ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช คณบดีคนแรกในขณะนั้น เพื่อขอมาสมัครเข้าทำงานที่คณะทรัพยฯ  หลังจากสัมภาษณ์และดูเอกสารประกอบแล้ว ท่านคณบดี ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช ได้ให้โอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งครู สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2519 ถือว่า ผศ.ดร.ปราโมทย์ เป็นบุคลากรช่วงระยะแรก ๆ ภาระงานเริ่มต้นบุกเบิกพื้นที่ก่อตั้งคณะทรัพยฯ และได้รับโอกาสให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาบางพระชลบุรี  เมื่อกลับมาปฏิบัติงานเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอาจารย์  และต่อมาได้รับโอกาสจากผู้บังคับบัญชาให้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านการจัดการลุ่มน้ำ  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ทางด้านนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน และทางด้านวนเกษตร ตามลำดับ ณ Universities Montpellier II
 
การปฏิบัติงานตาม TOR
        ได้ดำเนินงานด้านการเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งได้รับการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
บริการวิชาการ เป็นวิทยากร เป็นกรรมการและที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัด เป็นต้น
 
หลักการทำงาน 
            เน้นการเรียนการสอนนักศึกษา ด้วยเทคนิคและรูปแบบที่แปลกใหม่ท้าทาย แต่สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่นใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้นักศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างจริงที่หลากหลาย
ให้มีความเพลิดเพลินตามสาระเนื้อหาระหว่างการสอน ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน จึงมีนักศึกษาสนใจมาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ท่านอาจารย์เปิดสอนจำนวนมาก
 
ผลงานที่ทำให้ภาคภูมิใจมากที่สุด 
ภายหลังสำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ได้ส่งข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ.) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาได้รับสนับสนุนโครงการดังกล่าว และได้ดำเนินโครงการ อพสธ. สนองพระราชดำริในนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาจนถึงปัจจุบัน และเป็นผู้ริเริ่มรวบรวมความหลากหลายทางพันธุ์กรรมพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและนักศึกษา ณ สถานีคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ 45 ไร่ โดยในการยื่นข้อเสนอโครงการต่างๆ 
ท่าน (ผศ.ดร. ปราโมทย์) ได้เสนอแนะเทคนิคการเขียนโครงการ ว่าให้เขียนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
  
แนวคิดในการเข้าร่วมกิจกรรม
            การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลางคณะฯ  เป็นสิ่งที่ดี  และควรสร้างจิตสำนึก  มีความตระหนักให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เพราะจะเป็นความประทับใจ และไปสู่ความผูกผันที่ดีต่อกันเกิดประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร
  
การทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไร  
            (ถ้ามี)  หยุด...ถอยออกมา เพื่อคิดวิธีแก้ปัญหา ใช้สติวางเฉยหลีกเลี่ยงการปะทะ (ใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว)
  
ประทับใจอะไรในองค์กร  
        การได้รับโอกาสให้พัฒนาคุณวุฒิได้สูงขึ้น เพราะได้รับโอกาสจากองค์กรและผู้บังคับบัญชา จึงตั้งปณิธานว่าจะทดแทนบุญคุณให้องค์กรจนเกษียณอายุราชการ และมีความเสียสละทุ่มเทเสมอมา
 
 
 
          
            
             
       
                        บันทึกหน้าท่านจะได้รู้จัก ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี มากยิ่งขึ้น... 
             ในฐานะผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรให้เป็นบุคลากรดีเด่นคณะฯ ปี 2555
 
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2556 11:39 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2556 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

  •  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ
  • ชอบข้อคิดจากการทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไร โดยใช้ "ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว" 

ขอแสดงความยินดีค่ะ

แสดงความยินดีกับ

บุคลากรดีเด่นของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยครับ

อิอิอิ

เราเอง

  • ยินดีกับ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ที่เป็นบุคลากรดีเด่น
  • ผศ.ดร.ปราโมทย์ บางคนเรียกว่า "ลุงโมทย์"
  • อาจารย์ปราโมทย์เป็นคนที่คุยสนุก   และคณะฯ จัดกิจกรรมทุกครั้ง ไม่ว่า กิจกรรมสันทนาการ หรืองานปีใหม่  มักจะมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ เข้าร่วมกับพวกเราสายสนับสนุนเสมอ  
  • ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับพวกเรา นั่นคือ สมัยที่คณะฯ จัดแข่งกีฬาสี  ตอนนั้นมอนลี่อยู่สีน้ำเงิน  โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ เป็นประธานสี  ปีน้้นสนุกมาก ๆ  

 

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานรวมทั้งการใช้โอกาสในการพัฒนาตลอดจริงๆ

ขอร่วมชื่นชมยินดีค่ะ

Ico48
นายวรพงษ์ แก้วคง [IP: 223.204.141.104]
03 สิงหาคม 2556 03:56
#91318

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 กระผมได้รับฟังการบรรยายด้านวนเกษตร ที่โครงการหมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(หมู่บ้านเขียว)เป็นผู้จัด ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ผมประทับใจในตัวท่านเพราะท่านพูดภาษาบ้าน ๆ ดี วันนี้มาเห็นในเว็บ ทราบว่า

ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลากรดีเด่น คณะทรัพย์ ปี 2555 ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.215.77.193
Message:  
Load Editor
   
Cancel or