นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
HR Entrepreneur
Prince of Songkla University
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

04 กันยายน 2559
Ico48
(Part 1) Literature Review แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ Healthy Organization และ Quality of Work Life
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
จากทฤษฎี HRDS เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ของ ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวถึงการสร้างทุนแห่งความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยกำหนดให้การทำงานอย่างมีความสุข เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการบริหารทุนมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก 4 องค์ประกอบ คือ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4616
03 กันยายน 2559
Ico48
Small_ho11
Healthy Organization 11
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 774
Ico48
Small_ho10
Healthy Organization 10
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 624
Ico48
Small_ho9
Healthy Organization 9
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 524
Ico48
Small_ho8
Healthy Organization 8
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 482
Ico48
Small_ho7
Healthy Organization
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 526
Ico48
Small_ho6
Healthy Organization 6
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 393
Ico48
Small_ho5
Healthy Organization 5
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 449
Ico48
Small_ho4
Healthy Organization 4
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 424
Ico48
Small_ho3
Healthy Organization 3
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 468
Ico48
Small_ho2
Healthy Organization 2
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 487
Ico48
Small_ho1
Healthy Organization 1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 371
01 กันยายน 2559
Ico48
PO LEAN Conference Project
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 357
Ico48
รายชื่อผู้เข้าฟังการนำเสนอ LEAN สนอ.
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 545
Ico48
ลำดับการนำเสนอโครงการ LEAN สนอ.
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 543
26 สิงหาคม 2559
Ico48
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับศตวรรษที่ 21 : ความเชื่อมโยงกับทุนทางปัญญา
ใน HR Knowledge Volution & Research
โดย Kommiracle
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ กระบวนการหรือกิจกรรม (Process or Activity) ที่เกิดจากปัจจัยด้าน “ทุนทางปัญญา” หรือ “องค์ความรู้” และ ปัจจัยด้าน “ทักษะการประยุกต์นำความคิดสร้างสรรค์ หรือองค์ความรู้นั้นไปใช้ให้เกิ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2521
Ico48
Small_3
CE3
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 567
Ico48
Small_2
CE2
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 397
Ico48
Small_1
CE1
โดย Kommiracle
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 359
21 สิงหาคม 2559
Blog