นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 2

ความเคลื่อนไหวของฉัน

12 มิถุนายน 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
เล่าเรื่องราวของ “อ่างศรีตรัง”
ใน เรื่องเล่าชาว ม.อ.
โดย pai
ผมเกิดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห่างจากแม่น้ำไม่เกิน 100 เมตร อยู่ไกล้น้ำก็มีความผูกพันและมีความสุขกับน้ำมาก ว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เล็กๆ ไม่รู้ว่าตอนกี่ขวบแต่รู้ว่า ตอนเด็ก (มีคนรู้จักตกน้ำตายด้วย) ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นประจำ ผมชอบน้ำครับ กีฬาที่ถนัดก็เป็นกีฬาทางน้ำ เป็นนักว่ายน้ำของคณะเกษตร ที...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 6556
11 พฤษภาคม 2555
Ico48
โครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1
ใน บัณฑิตศึกษา
โดย Kittima
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการจัดโครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิด "โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรม" เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2589
08 พฤษภาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
การทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่พึงประสงค์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหน้าที่ของอาจารย์ทุกคน ทั้งการได้รับการแต่งตั้งมอบหมาย และการคิดเป็นภาระงาน แต่ในการปฏิบัติจริง นอกจากมีความแตกต่างกันไปตามอาจารย์แต่ละคน ส่วนใหญ่มักทำแบบไม่เป็นระบบ มักคอยให้นักศึกษามาหา มักบ่นต่อว่านักศึกษา ระบบไม่พร้อม ไม่ดี โดยลืมทำหน้าที่ที่ดี และยังนำไปเขียนเป็...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2098
28 มีนาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
งบประมาณโครงการ NRU
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่รอลุ้นว่าในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะได้รับการอุดหนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำนวนกี่โครงการ และงบประมาณจำนวนเท่าไรนั้น ซึ่งในปีนี้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายรายเดือนและค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาปริญญาโทได้รับอัตราเงินเดือน ๆ ละ 7,500 บาท และระดับปริญญาเอกได้รับเงิ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2193
21 มีนาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
ใน ประกันคุณภาพ
โดย เปตอง
กำหนดการเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ในวันอังคารที่ 27มีนาคม 2555 เวลา 09.00–16.00น. ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ การนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพประเภทนวัตกรรม และการพัฒนางานทั่วไป โดยให้ทุกภาควิชา/ หน่วยงาน นำเสนอโดยเชิงวิเคราะห์ประโยชน์ที่ได้รับ ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2663
16 มีนาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ใบสำคัญรับเงิน
ใน การเงิน
โดย แม่น้องฟ้า
เอ๊ะ! ใบสำคัญรับเงินใช้ได้หรือไม่ ใครเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เวลาที่เราไปซื้อหรือจ้างแล้วไปเจอเอาร้านที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้เรา เช่น การไปซื้อตามตลาด แผงลอย หรือร้านเล็ก ๆ งั้นเรามาลองอ่านระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 4 การจ่ายเงินของส่วนราชการ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3849
12 มีนาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
ลักษณะของบันทึกเสนอ
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย ปราณี
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา อาจแบ่งได้เป็น 4 ชนิด คือ 1. บันทึกย่อเรื่อง 2. บันทึกรายงาน 3. บันทึกขออนุญาตขออนุมัติ 4. บันทึกความเห็น บันทึกแต่ละชนิดดังกล่าว มีลักษณะ ดังนี้ 1. บันทึกย่อเรื่อง บันทึกย่อเรื่อง คือข้อความซึ่งผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขียนเสนอต่อผู้บ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2445
02 มีนาคม 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 1. กล่าวนำ ในระบบการประเมินผลการเรียนการสอน การวัดผลการสอนมีกระบวนการมากมาย การตัดเกรดจากคะแนนที่ได้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง การตัดเกรดมี 2 แบบคือการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มมีขั้นตอนและวิธีการหลายอย่าง น...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 20419
24 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48

ชอบ

Ico48
เมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความสำเร็จก็บังเกิด
ใน เรื่องเล่าหน้างาน
โดย อาภรณ์ เชื้อพราหมณ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีการมอบวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะพยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ และเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผลการพิจารณาคัดเลือกวิทยาน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2389
Ico48

ชอบ

Ico48
การเสนอวาระในที่ประชุม
ใน หยิบมาฝากจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย Monly
ในการเสนอวาระเข้าที่ประชุม กรณี “การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ” เช่น การเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยมีส่วนประกอบของเรื่องที่เสนอ ดังนี้ 1. การเสนอเรื่องแจ้งเพื่อทราบ หน่วยงานเจ้าของเรื่องนำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ที...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2917
23 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
คุยกันฉันท์น้อง
ใน พัฒนางาน
โดย Kittima
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 งานบัณฑิตศึกษาได้จัดโครงการ "คุยกันฉันท์พี่น้อง : การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์" ซึ่งมีอาจารย์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เข้าร่วมทั้งหมด 20 ท่าน ซึ่งได้รวบรวมภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ (Credit. ภาพจากคณบดี รศ.ดร.วัลลภ สันติประชาค่ะ) สำหรับบรรยากาศในการประชุม เป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2444
Ico48
Small_advisor3
grad_advisor3
โดย Kittima
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1038
Ico48
Small_advisor2
grad_advisor2
โดย Kittima
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1028
Ico48
Kittima (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
23 กุมภาพันธ์ 2555 10:34
#75397

ตอนมาทำงานใหม่ๆ ยอมรับว่าเขียนผิดบ่อยมาก จนกระทั่งอาจารย์แปะโน้ตกลับมาให้ จากนั้นไม่เคยเขียนผิดอีกเลยค่ะ :)

Ico48

ชอบ

Ico48
เมื่อ Facebook ทำให้เราทุกข์
ใน สาระรอบตัว
โดย Baby
โดย ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ วันที่ 13-19 ก.พ. 2555 ท่านผู้อ่านเคยรู้สึกบ้างไหม ว่าการมีและการเล่น Facebook นั้น แทนที่จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกลับกลายเป็นทำให้เรามีความอับเฉา มีความทุกข์ และเศร้าหมองมากขึ้น ในช่วงหลังผมเริ่มเจองานเขียนและงานวิจัยที่แสดงให...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2115
Ico48

ชอบ

Ico48
การจัดการ E-Doc ของภาควิชาธรณีศาสตร์
ใน งานสารบรรณ ที่ภาควิชา
โดย Baby
ตามที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำโปรแกรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า E-doc ให้กับคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับ-ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการรับ-ส่งด้วยกระดาษ ซึ่งสามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ นั้น ขอบันทึกแลกเปลี่ยนเรื่อง การ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2217
17 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
Small_dscn3711
ศึกษาดูงาน4
โดย Kittima
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1013
Ico48
Small_page3
ศึกษาดูงาน3
โดย Kittima
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1031
Ico48
Small_page2
ศึกษาดูงาน2
โดย Kittima
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 970
Ico48
Small_advisor1
ศึกษาดูงาน1
โดย Kittima
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1101