นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

ความเคลื่อนไหวของฉัน

08 สิงหาคม 2556
Ico48
Small_formrdo-ip
แบบคุ้มครองทรัพย์สิน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 481
01 สิงหาคม 2556
Ico48
การขยายเวลา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
การขอขยายเวลา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาการวิจัย เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งขณะนี้ในปีงบประมาณ 2556 อีกประมาณ 2 เดือน ก็จะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว หากโครงการวิจัยที่ได...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1231
Ico48
Small_from14
แบบวิจัย14.1
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 489
27 มิถุนายน 2556
Ico48

ชอบ

Ico48
ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดหาวัสดุ
ใน เรื่องเล่างานหน้างาน
โดย แม่หนุ่ม
การพัสดุ หมายความว่า การจัดทำเอง การซื้อ การจ้างการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยนการเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบพัสดุ พัสดุหมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำกำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนัก...
ดอกไม้: 17 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2204
20 มิถุนายน 2556
Ico48
วันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมวันนักวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
สืบเนื่องจากทุก ๆ ปีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ทำให้สังคมได้รับรู้ และรู้จักนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งมหาวิทยาลั...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1805
Ico48
Small_vijai_7
ภาพนักวิจัยที่รับเกียรติบัตร
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 487
Ico48
Small_savana
สัมมนาวิจากใจ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 426
20 กุมภาพันธ์ 2556
Ico48
สัมมนาด้านการประกันคุณภาพ
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพของเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 3” ซึ่งงานนี้จัดขึ้นของสมาชิกเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมี รศ.ดร.วัลลภ สันติป...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1377
Ico48
Small_sarkonken
นำเสนอ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 589
Ico48
Small_oralsar
ผู้ร่วมประชุม
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 519
09 ตุลาคม 2555
Ico48
Small_teera1
ทีมสัมภาษณ์
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 933
29 สิงหาคม 2555
Ico48
ผลงานดีเด่นประจำปี 2555
ใน ผลงานวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 นี้ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการวิจัย จากผลงาน การจัดการสวนยางพารา ใน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2027
Ico48
Small_good
อาจารย์ตัวอย่างปี55
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 941
10 สิงหาคม 2555
Ico48
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน
ใน ผลงานวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเข...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1736
08 สิงหาคม 2555
Ico48
Small_rusan
เสนอผลงานระดับดี
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 796
Ico48
Small_rachanee
นำเสนอผลงานดีเยี่ยม
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 965
26 กรกฎาคม 2555
Ico48
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555
ใน โครงการวิจัย
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นโดยมีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้ จำนวน 2 เรื่อง จึงขอเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา ดั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2285
04 กรกฎาคม 2555
Ico48
เสวนางานวิจัย
ใน เรื่องหน้างาน
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยของ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ที่ได้รับทุนจาก สกว. ในวันดังกล่าว คณะฯ ได้จัดเสวนางานวิจัย ณ ห้อง 122 ในช่วงเวลา 11.30-13.00 น. คณะฯ จึงได้เรียนเชิญท่านมาร่วมเสวนาวิจัย ซึ่งในวันนั้นผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2188
02 กรกฎาคม 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรในงานวันนักวิจัย
ใน เล่าสู่กันฟัง
โดย จิราภรณ์ คงสุข
วันที่ 26 มิถุนายน 2555 ทางสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยและเพื่อสร้างความผูกพันและความร่วมมือ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1710