นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

My Activities

30 June 2016
Ico48
การเสนอโครงการวิจัย
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นเอกสาร ต้องประกอบด้วย 1.1 แบบฟอร์ม Check list จำนวน 1 ชุด 1.2 แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) จำนวน 1 ชุด 1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช) กรณีเป็นชุดโครงการ จำนวน 10 ชุด 1.4 ข้อเสน...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1715
17 June 2016
Ico48
สกว. รับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2560
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) -ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) เงื่อน...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1876
Ico48
Small_1
สมัครลงทะเบียน
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1290
Ico48
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
in วิจัย-ประชุมวิชาการ
By จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด &ldq...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1347
Ico48
Small_expo2016
researchexpo2016
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 673
04 May 2016
Ico48
เชิญชวนร่วมโครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร"
in เล่าสู่กันฟัง
By จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการให้ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และเห็นว่านักวิจัยรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งใช้เวลาดำเนินโครงการนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาในการทำงานวิจัยและตีพิม...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1183
30 March 2016
Ico48
ทุนนักวิจัยแกนนำ
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล่องตัว และสร้างผลงานที่มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1458
Ico48
Small_doc1
ทุนวิจัยแกนนำ
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 776
09 March 2016
Ico48
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22
in เรื่องหน้างาน
By จิราภรณ์ คงสุข
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. มอบรางวัลสำหรับบุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. มอบเงินทุนช่วยเหลือการวิจ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1009
29 Febuary 2016
Ico48
ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วันนี้ เวลาได้ผ่านไปเร็วมาก นับว่าเป็นเดือนที่ 5 ของปีงบประมาณ 2559 แล้ว เกือบครึ่งปีงบประมาณอีกแล้ว ในครั้งนี้จึงขอแจ้งให้นักวิจัยที่ห่างหายการขอรับทุนวิจัยได้รับทราบ หากนักวิจัยยังไม่พร้อมที่จะขอทุนวิจัยภายนอก ในการนี้ จึงขอแจ้งว่าขณะนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1769
24 Febuary 2016
Ico48
แจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
in จรรยาวิชาชีพวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
เรียน คณาจารย์/นักวิจัยทุกท่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอความร่วมมือให้นักวิจัยแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้สัตว์เพื่อการทดลอง ทดสอบ การสอน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาส...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1663
Ico48
Small_articles
แบบฟอร์มแจ้งสถานที่
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 662
Ico48
Small_iad
การแจ้งสถานที่
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 533
02 Febuary 2016
Ico48
งานประกันคุณภาพ
in เรื่องหน้างาน
By จิราภรณ์ คงสุข
คณะทรัพยากรธรรมชาติมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับ QS University Ranking 2016 ดังนี้ จำนวนนักวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี ผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องบันทึกภาพรากพืช ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ จาก World Inven...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 990
Ico48
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
in เกร็ดสาระน่ารู้
By จิราภรณ์ คงสุข
เนื่องจากมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ในวันนั้นได้รับความรู้ และความเข้าใจ ถึงความหมายและความแตกต่างของคำว่าสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ซึ่งนักวิจัยบางท่านก็อาจจะเข้าใจและทราบรายละเอียดกัน...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 726
22 October 2015
Ico48
งานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง
in เรื่องหน้างาน
By จิราภรณ์ คงสุข
ตามระเบียบ นโยบาย ของการดำเนินงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง แนวปฏิบัติสำหรับนักวิจัยที่ใช้สัตว์ในการทดลอง เพื่อสำหรับ โครงการวิจัย เพื่อวิชาปฏิบัติการที่ศึกษาในสัตว์ทดลอง โครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับ ป.โท และป.เอก โครงงานระดับ ป.ตรี ทั้ง 4 แบบนี้ มีแบบฟอร์มสัตว์ทดลองที่มหาวิทยาลัยส...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1115
Ico48
Small_presentation1
แผนผัง
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 711
12 August 2015
Ico48
แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23
in นิทรรศการงานเกษตรภาคใต้
By จิราภรณ์ คงสุข
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 เริ่มแล้วค่ะ ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2558 ปีนี้แปลงสาธิตมีนิทรรศการหลากหลายให้ท่านผู้ชมที่มาเที่ยวงานได้ชม ดังนี้ 1. แปลงข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวพันธุ์ดอกพยอม 2. แปลงเมล่อน 3. มุมสวนเห็ดและแมลงศัตรูธรรมชาติ 4. แปลงฟักทองญี่ปุ่น 5. แปลงพริกหยวก 6. อื่น ๆ อี...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1174
Ico48
Small_melon
เมล่อน
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 607
Ico48
Small_rump
ซุ้มเห็ด
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 658