นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

My Activities

30 April 2012
Ico48
การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การนำความรู้จากการอบรม TQA มาใช้กับงานประจำ ตอนที่ 1: PDCA: ADLI เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านสายตรงคณบดีในครั้งนี้ผมขอเล่าถึงความสำคัญในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของบุคลากร ตามโครงการ TQA ที่เราได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 ครับ หลายๆ คน ที่เข้าร่วมอาจจะเริ่มเห็นว่ามีความซับซ้อน ที่จะต้องคิดว...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 4536
15 April 2012
Ico48

Likes

Ico48
การเป็นผู้บริหารนั้นยากหรือไม่
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
บันทึกนี้เป็นนำมาจากอีเมลของท่านรองฯนิฟาริด ระเด่นอาหมัด เขียนเล่าแกมชวนคุยไว้ใน Loop mail กลุ่มรองคณบดี เช้าวันที่ 12 เมษายน 2555 ดิฉันขอนำมาลงเอง ท่านรองนิฟาริด มิได้สั่งการคร้าเห็นเป็นบันทึกเรื่องราว น่ารักในมุมการบริหาร ช่วงนี้มหาวิทยาลัยของเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร เพื่อเรียกน้ำย่อย ...
Flowers: 9 · Comments: 5 · Read: 2305
06 April 2012
Ico48

Likes

Ico48
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง กับสังคมในปัจจุบัน
in ยุติธรรม
By นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
วันนี้ ผู้เขียนขอนำเสนอความคิดเห็นในมุมหนึ่งของ การถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์ เป็นกินที่หนึ่ง ที่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะต้องตระหนักว่ามีหน้าที่ในส่วนนี้ด้วย "ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ปฏิบัติได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินจำนวนมาก ไม่ต้องเดินทางไปแดนไกลที่ทุรกันดาร แต่ใช้การปฏิบัต...
Flowers: 12 · Comments: 1 · Read: 2914
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คณบดี ประจำเดือน มี.ค. 55
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน มี.ค. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 2 มีนาคม 2555 มีการพิจารณาวาระต่างๆ หลายวาระครับ แต่ผมขอนำเฉพาะเรื่องสำคัญๆ และเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกท่านมาเล่าให้ทราบเพียง 3 เรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่ 1 : ระเบียบว่าด้วยลิขสิทธิ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1780
31 March 2012
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มี.ค. 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน มีนาคม 2555 ที่ประชุม คบม. เมื่อ 2 มีนาคม 2555 มีวาระพิจารณาและวาระแจ้งเพื่อทราบ ที่อยากจะนำเล่าให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบ ใน 3 เรื่อง ที่ว่าด้วย การเลื่อน การลา และ การกลั่นกรอง โดยมีรายละเอียดของแต่ละเรื่องดังนี้ครับ เรื่องที่ 1: การเลื่อน: หลักเกณฑ์...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1957
19 March 2012
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี; เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 17 มี.ค. 55การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันเสาร์ (17 มีนาคม 2555) ที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจที่ขอนำมาสื่อสารกับประชาคมวิศวฯ ดังต่อไปนี้ครับ 1. การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 2352
29 Febuary 2012
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน ก.พ.
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ผมขอนำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริหารบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคณะวิศวฯ มาเรียนให้ประชาคมวิศวฯได้รับทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ 1. การเรียนการสอน 1.1 หลักสูตร: ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เห็น...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1782
23 Febuary 2012
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2555 ที่ผ่านมามีหลายๆ เรื่องที่เป็นมติจากที่ประชุม ที่มีผลในการบริหารงานบุคคลของคณะ/หน่วยงาน ที่ผมขอนำมาสื่อสารทำความเข้าใจกับกับประ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 2367
16 Febuary 2012
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน ก.พ. และ สาระที่เกี่ยวข้อง
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี 2 ก.พ. 55 ที่ประชุมคณบดี เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55 ได้พิจารณาวาระต่างๆ และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะนำเรียนให้ประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบดังนี้ครับ 1. เรื่องที่เกี่ยวกับบุคลากร 1.1 กิจกรรมงานเกษ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2130
29 January 2012
Ico48
วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ ม.อ. กับ ประชาคมอาเซียน: ตอนที่ 1 เกริ่นนำ เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงได้ยินและรับทราบเรื่องการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 และเชื่อว่าถึงทุกวันนี้เราเอง (รวมทั้งหลายๆ คนในประเทศไทยของเรา) ยังไม่ทราบเลยว่า การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น จะมีผลกระทบต่อต...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 2301
18 January 2012
Ico48
45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
45 ปี สื่อสารสิ่งดีๆ เพื่อคณะวิศวฯ : ตอนที่ 1 :วันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ เนื่องในโอกาสที่ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราจะครบรอบ 45 ปี ในปี 2555 นี้ ผมตั้งใจที่จะใช้โอกาส 45 ปี นี้สื่อสารสิ่งดีๆ ทั้งที่เป็น คน ผลงาน การใช้ชีวิต ข้อคิด และความรู้ ต่างๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างสิ่งด...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1898
30 December 2011
Ico48
ขอบคุณ สวัสดีปีใหม่ และ สัญญาใจ ปีใหม่
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานสำหรับปี พ.ศ. 2554 ครับ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับชาววิศวฯ และขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณมายังชาวประชาคมวิศวฯ อีกครั้ง ที่ ตลอดปี 2554 ที่กำลังจะผ่านไปนั้น ชาววิศวฯ ทุกท่านได้ตั้งใจและช่วยกันปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่เพื่อคณะขอ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1733
Ico48
รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Ico48
ผลการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ตามที่กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งถึงกำหนดที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ในหน้าที่ดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2154
25 December 2011
Ico48
สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สื่อสารจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 และ ครั้งที่ 9เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 เมื่อเดือน พ.ย. 54 ที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาโดยวาระเวียน และการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อ 24 ธันวาคม 2554 เป็นการประชุมโดยวาระปกติ กระผมจึงนำสาระจากการประชุมส...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2083
22 December 2011
Ico48
การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
การพัฒนาบุคลากร และ การพัฒนาองค์กร ด้วยแนวทาง TQA เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ วันที่ 22 ธันวคม 2554 เป็นวันแรกที่คณะวิศวฯ จะเริ่มการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กรด้วยแนวทางของ TQA ภายใต้ “โครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” ที่ 5 คณะวิชาในมหาวิทยาลัยคือ คณะ...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 2253
04 November 2011
Ico48
คณบดี ไปเกาหลีใต้ ได้อะไร??
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ในช่วงวันที่ 6-11 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา กระผม และ รอง สุธรรม ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ. ประเทศเกาหลีใต้ กับสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีคณบดี และ รองคณบดี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 55 คน จาก 21 สถาบัน...
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 2553
10 October 2011
Ico48
เรื่องเล่า สื่อสาร ข่าวสาร จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2554
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 1 ตุลาคม 2254 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นวันเริ่มต้นของปีงบประมาณ 2555 ครับ และ เป็นวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 โดยมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมวิศวฯ ของเราที่ผมขอนำมาสื่อสารให้ทุกท่านได้รับทราบใน 3 ประเด...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2103
25 August 2011
Ico48
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ เป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนทั้งองค์กร/หน่วยงาน และ บุคลากร ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน หลายๆ ท่านอาจจะมีบทบาทต่อการประเมินทั้งในฐานะผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และผู้มีส่วนร...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2585
Ico48
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี