นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

My Activities

02 September 2012
Ico48

Likes

Ico48
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
in เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
By Thaniya KAOSOL
สิ้นสุดลงแล้วกับโครงการตรวจสุขภาพประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2555 ซึ่งบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนได้รับสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพประจำปี ในปีนี้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรบุคคลก็เปลี่ยนทำให้วุ่นวายกันนิดหน่อย แต่ก็ผ่านไปได้...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1683
22 August 2012
Ico48
สายตรงคณบดี: บอกเล่าข้อมูลที่คณบดีสื่อสารผ่าน VDO ไปยังนักเรียนและบุคคลทั่วไป ใน VDO แนะนำคณะฯ ชุดใหม่
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: คณบดี สื่อ ผ่าน VDO ประชาสัมพันธ์คณะวิศวฯ เพื่อการรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 วันนี้ ทางกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมการออกไปประชาสัมพันธ์ข้อมูลของคณะวิศวฯ ให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ (Road Show) ได้นัดหมายคณบดีเพื่อถ่ายทำ V...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1724
21 August 2012
Ico48

Likes

Ico48
ผลพวงจากการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)
in เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
By Thaniya KAOSOL
การประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงกลางวันของวันนี้ นำทีมโดย รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยกรรมการและเลขานุการ ในครั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศของภาควิชา หน่วยงานและคณะวิศวกรรมศาสตร์คึกคัก วันนี้ เวลา 11...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1846
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนสิงหาคม 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุม คบม. ประจำเดือนสิงหาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในการประชุม คบม. เดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมามีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ที่จะขอนำมาเล่าให้ประชาคมวิศวฯ รับทราบ ใน5 เรื่อง ดังนี้ครับ 1. หลักเกณฑ์ วิธีการปรับระดับชั้นงาน และเปลี่ยนสายงาน ลูกจ้างประจำ ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1742
18 August 2012
Ico48

Likes

Ico48
เปิดตัวโครงการเยี่ยมไข้บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
in เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
By Thaniya KAOSOL
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้งโครงการเยี่ยมไข้บุคลากรขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในยามเจ็บป่วย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยโครงการจะจัดกระเช้าเพื่อเยี่ยมไข้บุคลากรในกรณีที่คลอดบุตร และเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทาง...
Flowers: 8 · Comments: 10 · Read: 2383
Ico48

Likes

Ico48
เปิดตัวโครงการเยี่ยมไข้บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
in เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
By Thaniya KAOSOL
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดตั้งโครงการเยี่ยมไข้บุคลากรขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในยามเจ็บป่วย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี โดยโครงการจะจัดกระเช้าเพื่อเยี่ยมไข้บุคลากรในกรณีที่คลอดบุตร และเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ทาง...
Flowers: 8 · Comments: 10 · Read: 2383
16 August 2012
Ico48
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี สิงหาคม 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านจากที่ประชุมคณบดี เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ผมมีประเด็นสำคัญๆที่จะนำเรียนประชาคมวิศวฯ เพื่อทราบดังนี้ครับ 1. วันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลื่อนวันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 จากเดิม ระ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 2093
07 August 2012
Ico48
สายตรงคณบดี: องค์กรสัมพันธ์สำคัญอย่างไร
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: องค์กรสัมพันธ์สำคัญอย่างไร การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สังคมในวงกว้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในยุคที่ทุกคนสามารถสื่อสาร เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ข้อมูลข่าวสารขององค์กรที่ปรากฏออกไปภายนอกเป็นสิ่งที่หลายๆคน ในทุกระดับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1778
05 August 2012
Ico48
คณาจารย์รุ่นใหม่รวมใจเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาเพื่อรองรับ AEC
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : คณาจารย์รุ่นใหม่รวมใจ เตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ผมได้รับทราบข้อมูลจาก รองทวีศักดิ์ ถึงความคืบหน้าในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของเราเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการดำเนินการในหลายๆ กิจก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1791
03 August 2012
Ico48

Likes

Ico48
อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555
in เรื่องเล่าเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์
By Thaniya KAOSOL
วันนี้มีข่าวดีที่คิดว่าบุคลากรทุกท่านของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้ร่วมกันยินดีกับบุคลากรของคณะเรา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่ดูแลงานทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลขอร่วมแสดงความยินดีอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ตัวอย...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 2427
Ico48

ขอแสดงความยินดี กับ ท่านอาจารย์สิทธิชัย และท่านอาจารย์กำพล ด้วยครับ เยี่ยมครับ

26 July 2012
Ico48
ผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ความพึงพอใจของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านมหาวิทยาลัยได้สำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2553 ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/คณะ โดยมีหัวข้อการสำรวจ/การประเมิน ใน 5 ด้าน คือ 1. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร/สาขาวิชา 2. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1843
25 July 2012
Ico48
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฏาคม
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 55 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน มิถุนายน ( วันที่ 6 มิ.ย. 55) การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2555 ถือได้ว่าเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งแรกของ ทีมบริหารมหาวิทยาลัย ที่นำทีม...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 2012
06 July 2012
Ico48
วิศวฯ ม.อ. สร้างอีกหน้าประวัติศาสตร์ให้กับ คณะวิศวฯ และ มหาวิทยาลัย
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ชาววิศวฯ ม.อ. ประกอบด้วย บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ประกอบด้วยทีมบริหารมหาวิทยาลัย และชาว ม.อ....
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1667
17 June 2012
Ico48
ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ชาววิศวฯ ม.อ. ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับคณะ ในงานคืนสู่เหย้าชาว วิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนายน 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานอันยิ่งใหญ่ ของเราชาววิศวฯ ม.อ. คือ“วันคืนสู่เหย้า วิศวฯ ดงยางคืนถิ่น”เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผมขอแสดงความยิน...
Flowers: 8 · Comments: 6 · Read: 3219
14 June 2012
Ico48
โอวาท วันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: โอวาท วันไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปี พ.ศ. 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การไหว้ครูเป็นประเพณีที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อ ครูอาจารย์ในวันไหว้ครูปีนี้ผมจึงได้เน้นย้ำกับนักศึกษาของเราให้มีความกตัญญูรู้คุณคนและสถานที่ คือ ไม่ลืมตน ไม่ลืมคน ไม่ลืมสถานที่ ดังรายละเอียด...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 4001
10 June 2012
Ico48
สายตรงคณบดี: รวมพลัง ศิษย์เก่า และ เครือข่าย ภายในและภายนอก ในงานคืนสู่เหย้า ชาววิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนา ยน 2555
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: รวมพลัง ศิษย์เก่า และ เครือข่าย ภายในและภายนอก ในงานคืนสู่เหย้า ชาววิศวฯ ดงยาง 16 มิถุนา ยน 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ เดือนมิถุนายน 2555 นี้ มีงานใหญ่ที่รอเราอยู่คือ งานคืนสู่เหย้า ของชาววิศวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีครับ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2555 นี้ ที่ศูนย์ปร...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2013
Ico48
เรื่องเล่าจากการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการเดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในช่วงวันที่ 29 พ.ค. – 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาทางทีมบริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกร...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1800
15 May 2012
Ico48
เรื่องเด่นเดือนพฤษภาคม
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเด่นเดือนพฤษภาคม 2555 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา แต่ในเดือนพฤษภาคมนี้คณะวิศวฯ ม.อ. มีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายๆ เรื่อง ที่จะขอนำมาเล่าให้กับประชาคมวิศวฯ ได้รับทราบผ่านทางสายตรงคณบดีในครั้งนี้ดังนี้ครับ กี...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1797
08 May 2012
Ico48
วิศวฯ ม.อ. ขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง
in เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
วิศวฯ ม.อ. ขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านเมื่อวัน ศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะวิศวฯ ของเรามีการลงนาม MOU ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กับบริษัทโมบิลิส ออโตมาต้า จำกัด โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา (คุณอภินันท์ ศรีสมานุวัตร) และ ทีมงานของสภาอุตสาหกร...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 2169